Nắm vững đường lối chính sách của Đảng

Ngày 28/02/2017, tại Chi bộ Đảng Công ty đã tổ chức Hội nghị Quán triệt, học tập nghị quyết 4,5,6 và kết luận số 09 của BCH TW khóa XII.

Quang cảnh Hội nghị

Đến dự hội nghị có Báo cáo viên cao cấp Cao Xuân Phách cùng toàn thể Đảng viên, quần chúng ưu tú trong Chi bộ Đảng. Học tập, quán triệt các nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện Hội nghị bao gồm:

  • Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
  • Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng , nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
  • Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
  • Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội , ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Hội nghị được chuẩn bị chu đáo, tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, các nội dung học tập nhằm  tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong từng Đảng viên, đề cao tinh thầ tự giác của cán bộ đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hành động, Chi bộ Đảng thành  vai trò đầuu tàu gương mẫu trong kế hoạch sản xuất tkinh doanh của Công ty./.

  • 13/03/2017 08:34
  • Liêm Hòa - Sỹ Thưởng