Chùm ảnh hoạt động

Cửa nhận nước Nhà máy thủy điện Thác Mơ

Tòa nhà vận hành Nhà máy thủy điện Thác Mơ

Gian maý Nhà máy thủy điện Thác Mơ

Dòng sông Bé nhìn từ Trạm 110KV Thủy điện Thác Mơ

Đập tràn Thủy điện Thác Mơ

Hoa viên Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ

Tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ

Cổng vào Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ