Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 04/5/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn; về hoạt động công đoàn năm 2016; hoạt động Tháng Công nhân năm 2016 và công tác nhân sự của Công đoàn Điện lực Việt Nam trong thời gian tới. Đồng chí Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN chủ trì buổi làm việc.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn, đ/c Khuất Quang Mậu, Chủ tịch đã báo cáo chương trình công tác và kết quả thực hiện trong thời gian qua của Công đoàn Điện lực Việt Nam. Các chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn đã được đưa vào chương trình công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam. Công đoàn tập trung thực hiện chương trình tối ưu hóa chi phí của Tập đoàn và hướng các hoạt động về cơ sở, giảm các hoạt động bề nổi, đi vào chiều sâu. Tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho người lao động. Kế hoạch Tháng Công nhân năm 2016, Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, thăm hỏi, tôn vinh người lao động. Trong thời gian tới, Công đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, với mục tiêu nâng cao năng lực cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu mới.

          Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Quang Thành đã biểu dương tinh thần vượt qua khó khăn, đoàn kết, nỗ lực lao động sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ và cán bộ Công đoàn để góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tập đoàn thực hiện tốt kế hoạch tái cơ cấu theo Quyết định số 1782 của Thủ tướng Chính phủ, quan hệ lao động trong Tập đoàn hài hòa, ổn định, không có đơn thư khiếu nại kéo dài. Ban Thường vụ Công đoàn đã phối hợp tốt với Tổng Giám đốc Tập đoàn tổ chức nhiều phong trào thiết thực trong CNVCLĐ, như các phong trào kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam…

          Về kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020, Tập đoàn gặp nhiều khó khăn với nhiều nhiệm vụ như thoái vốn ngoài ngành, nâng cao năng suất lao động,… đời sống việc làm của người lao động cũng có nhiều khó khăn, đồng chí Bí thư Đảng ủy EVN yêu cầu Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam triển khai một số nhiệm vụ sau:

          Thứ nhất, xây dựng chương trình Công đoàn tham gia ủng hộ các chủ trương lớn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Cổ phần hóa các Tổng Công ty Phát điện; Tác khối dịch vụ ra khỏi khối vận hành, quản lý hệ thống điện; Nâng cao chất lượng công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng; triển khai các công trình trọng điểm; Đề án nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí…

          Thứ hai, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ của tổ chức công đoàn: Đề xuất, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động, đề án giải quyết việc làm, tìm việc làm, tăng thu nhập, đào tạo, đào tạo lại cho người lao động khi có người lao động dôi dư… Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động.

          Thứ ba, chỉ đạo, chuẩn bị tốt đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V và làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị cán bộ thay thế.

          Thứ tư, phối hợp với Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo công tác tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại từ cấp cơ sở đến cấp Tổng Công ty đảm bảo thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

          Thứ năm, đồng hành cùng với chuyên môn và các tổ chức chính trị xã hội khác tham gia công tác an sinh xã hội.

          Thứ sáu, tổ chức đa dạng các hoạt động trong Tháng Công nhân hàng năm hướng về người lao động.

          Thứ bảy, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, thể thao, nữ công… để giúp chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Thứ tám, chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.

  • 20/05/2016 09:10
  • Nguồn "Công đoàn EVN"