Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

19/05/2016, tại hội trường Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, Chi bộ Công ty trang trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới và Hội nghị biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Sau phần nghi thức trang trọng của lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nhâm Sỹ Quyến Chi ủy chi bộ Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tổ chức hội nghị tổng kết năm 2015 và sơ kết 5 thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội nghị nghe báo cáo tổng kết năm 2015 và sơ kết 5 thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị của Chi ủy và giao lưu, trao đổi với các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đ/C Nguyễn Thanh Phú – Bí thư chi bộ

trao Quyết định kết nạp Đảng cho đảng viên mới Nhâm Sĩ Quyến

Nhân dịp này, Chi bộ Công ty đã tổng kết và đánh giá việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 19/05/2015 đến 19/05/2016” đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình.

Khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

Biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích

tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Những thành tích của cán bộ, đảng viên và tập thể người lao động Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đạt được trong thời gian qua là đóa hoa tươi thắm kính dâng lên Bác, nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật của Người và chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 14 và hội đồng nhân dân các cấp, ngày sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn dân.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

  • 26/05/2016 07:47
  • Liêm Hòa