CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tiền thân là Nhà máy thủy điện Thác Mơ thành lập theo Quyết định số 361/NL-TCCB-LĐ ngày 11/6/94 của Bộ Năng lượng, nhiệm vụ chính là quản lý  và vận hành Công trình thủy điện Thác Mơ.
Từ ngày 01/01/2008 chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với tên giao dịch là Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Mơ

 Nhà máy thủy điện Thác Mơ

1.    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần:

 

2.    Cơ cấu tổ chức của Công ty.

Ngoài Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các Phòng/ Phân xưởng:

  • Phòng Hành chính và Lao động,
  • Phòng Kế hoạch và Vật tư,
  • Phòng Tài chính và Kế toán,
  • Phòng Kỹ thuật và An toàn,
  • Phân xưởng Vận hành,
  • Trung tâm dịch vụ và Sửa chữa cơ điện.

 • 17/03/2020 10:09
 • Biên tập