CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tiền thân là Nhà máy thủy điện Thác Mơ thành lập theo Quyết định số 361/NL-TCCB-LĐ ngày 11/6/94 của Bộ Năng lượng, nhiệm vụ chính là quản lý  và vận hành Công trình thủy điện Thác Mơ.
Từ ngày 01/01/2008 chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với tên giao dịch là Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Mơ

 Nhà máy thủy điện Thác Mơ

1.    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần:

 

2.    Cơ cấu tổ chức của Công ty.

Ngoài Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có 06 Phòng ban kỹ thuật nghiệp vụ và 02 Phân xưởng với 128 CBCNV. Các phòng ban kỹ thuật nghiệp vụ và Phân xưởng bao gồm:

-    Phòng Dự án.
-    Văn Phòng.
-    Phòng Tổ chức lao động.
-    Phòng Kế hoạch vật tư.
-    Phòng Tài chính kế toán.
-    Phòng Kỹ thuật.
-    Phân xưởng vận hành.
-    Trung tâm dịch vụ & Sửa chữa cơ điện.

  • 16/09/2011 10:09
  • Liêm Hòa