Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XII

Ngày 12/10/2016 tại Hội trường Công ty đã tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XII,và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)

Quang cảnh Hội nghị

Đến tham dự hội nghị có đông đủ Đảng viên, cảm tình Đảng, trưởng-phó các đơn vị và các quần chúng ưu tú. Đ/c Cao Xuân Phách nguyên báo cáo viên cao cấp Thành ủy TP.HCM, đã giới thiệu và quán triệt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về:  chủ đề Đại hội; đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016); nội dung cơ bản của báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về  xây dựng đảng hiện nay” và tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới trên quan điểm: Vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy tốt vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, huy động sức mạnh tổng hợp , đi đầu trong phát triển kinh tế tri thức và nâng cao chất lượng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, hài hòa với phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân./.

  • 20/10/2016 10:06
  • Liêm Hòa - Sỹ Thưởng