Giới thiệu xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam