• Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã được soát xét
  • Báo cáo tài chính riêng bán niên 2023 đã được soát xét
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023
  • Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2023
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2023
  • Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2023
  • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán
  • Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2022
  • Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2022