• Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán (bản công bố lại)
  • Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất quý I năm 2022
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2022
  • Giải trình kết quả kinh doanh quý I năm 2022
  • Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2022
  • Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
  • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
  • Giải trình kết quả kinh doanh năm 2021 đã kiểm toán
  • Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
  • Giải trình KQKD hợp nhất và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2021