Hội nghị Sơ kết năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị và biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 05/06/2017, Chi bộ Đảng Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị và biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016-2017.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Công văn số 228-CV/ĐUK ngày 16/3/2017 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TPHCM về việc tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy chi bộ Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chi bộ Công ty đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ chủ chốt trong Công ty kết hợp trong đợt triển khai học tập quán triện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; chú trọng học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lời nói, hành động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động là việc làm thường xuyên, liên tục đặc biệt là người đứng đầu; tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị thể hiện qua việc tuyên truyền đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, phẩm chất, đạo đức phong cách như: “Trung thực, trách nhiệm; nói đi đôi với làm”; “Thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí”; “Phát huy dân chủ; tự phê bình và phê bình nghiêm túc”; “Đoàn kết với đồng nghiệp, gắn bó với nhân dân”;  “Chống quan liêu, chủ nghĩa cá nhân”; xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong thực thi văn hóa, đạo đức công vụ như thực thi giá trị “Chuyên nghiệp, “Sáng tạo”, “Quyết liệt” và “Quy tắc ứng xử” trong Công ty.

Nhiều Đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao trong quản lý, điều hành, có những việc làm cụ thể trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan tâm chăm lo đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động, đề ra các giải pháp để khắc phục khó khăn cho đơn vị; đơn vị xây dựng trong văn hóa giao tiếp, ứng xử với cấp dưới, với công nhân, lao động thân thiện, hòa đồng và được quần chúng tín nhiệm.

Cấp ủy cùng ban lãnh đạo Công ty đã động viên cán bộ, đảng viên, người lao động không ngừng sáng tạo, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm. nâng cao hiệu quả công việc; một số sáng tạo, cách làm hay như: chính quyền – đoàn thể thống nhất mỗi tháng 01 lần đối thoại trong cuộc họp giao ban tháng; đưa phần mềm Portal office vào xử lý công văn, quản lý công việc, triển khai, ứng dụng phần mềm quản lý kỹ thuật, quản lý vật tư, tài chính; tự xây dựng phần mềm đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, phần mềm tính toán tối ưu hồ chứa phục vụ tính toán tối ưu trong công tác tham gia thị trường điện; triển khai thực hiện tối ưu hóa chi phí, khoán vật tư văn phòng phẩm, cải tạo, nâng cấp thiết bị (điều tốc, kích từ, thông gió, khí nén hệ thống khí nén nhằm đảm bảo độ tin cậy, nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc, tiết kiệm điện tự dùng; các quy tắc ứng xử, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn minh công sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được Công ty quan tâm, chú trọng.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện văn hóa doanh nghiệp và công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần CB CNV trong Công ty ngày một nâng lên. Từ những việc làm hay, cách làm hiệu quả đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng. Năm 2016 (bình xét cho năm 2015) có 01 tập thể và 08 cá nhân được biểu dương khen thưởng vể tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có 01 tập thể (Đội cơ khí) được Đảng ủy khối biểu dương, khen thưởng tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 01 cá nhân (Phạm Văn Sinh) được biểu dương gương CNLĐ điển hình tiên tiến. Năm 2017 (bình xét cho năm 2016 có 02 tập thể và 07 cá nhân được biểu dương khen thưởng vể thực hiện tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2017, Chi bộ Đảng tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

-Tiếp tục triển khai đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng các cấp, Đại Hội cổ đông và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; đề ra các giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, gắn với các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 của Công ty; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

-Gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với việc giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém trong đơn vị.

-Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở đơn vị, Công ty với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”.

-Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện, theo phương châm học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị;

-Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với kiểm tra thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng với việc tư tưởng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

-Sơ, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đầy đủ, kịp thời.

  • 12/06/2017 02:05
  • Liêm Hòa