Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ năm 2020

Tổng doanh thu năm 2019 Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đạt 645 tỷ đồng- đó là một trong những nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ tổ chức ngày 28/5/2020 tại TP.Hồ Chí Minh.

Đại hội với sự tham dự của ông Trần Phú Thái- Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 2; Ông Trương Hoàng Vũ- Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2, các ban chuyên môn Tổng công ty Phát điện 2 cùng 24 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền trực tiếp tham dự cho 66.299.833  cổ phần tương ứng với 94,71 %  trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phía Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ có ông Huỳnh Văn Khánh –Chủ tịch HĐQT công ty; Ông Lê Minh Tuấn –Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; Ban Tổng giám đốc; Ban kiểm soát công ty cùng các trưởng đơn vị cũng tham dự.

Quang cảnh đại  hội

Đại biểu tham dự Đại hội

Ban điều hành (từ trái sang) gồm ông Lê Minh Tuấn- Tổng giám đốc công ty; ông Huỳnh Văn Khánh- Chủ tịch HĐQT công ty; ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT công ty

Đại hội đã được nghe ông Lê Minh Tuấn- Tổng giám đốc công ty báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Tình hình thuỷ văn năm 2019 diễn biến phức tạp, lưu lượng nước về trung bình là 94,39 m3/s thấp hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm 115,86 m3. Sản lượng công ty mẹ năm 2019 là 627,43 triệu kWh đạt 101% kế hoạch đề ra, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2018.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt kế hoạch đề ra, các hệ số tài chính được đảm bảo khả năng thanh toán. Năm 2019, công ty đã nộp ngân sách nhà nước hơn 233 tỷ đồng.

Ông Lê Minh Tuấn- Tổng giám đốc công ty báo cáo trước Đại hội

Với các kết quả đạt được, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, một trong những cổ đông lớn của công ty đã đánh giá cao Ban điều hành cùng tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ đã vượt qua các thách thức của điều kiện thuỷ văn, cùng nhau đạt được kết quả một năm sản xuất kinh doanh với lợi nhuận rất khả quan. Cùng quan điểm đó, ông Trương Hoàng vũ -Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 cũng hết sức đánh giá cao nỗ lực của Công ty trong năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT REE, cổ đông công ty phát biểu tại Đại hội

Ông Trương Hoàng Vũ- Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019, Kế hoạch SXKD 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức 2019 với tỷ lệ 30%, tương đương với 3000 đồng/ cổ phần; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019, dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; Phê duyệt đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ; Dừng sáp nhập Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên vào Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong công tác quản lý điều hành.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Sơn- Phó Tổng giám đốc công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Non- Trưởng ban Tổng hợp Tổng công ty Phát điện 2, thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Vân – Chuyên viên ban Tài chính kế toán Tổng Công ty Phát điện 2 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Nguyễn Khánh Linh- Chuyên viên ban Tổng hợp Tổng Công ty Phát điện 2.

Ban điều hành và Ban kiểm soát chụp ảnh lưu niệm

Cùng với các tiềm năng và nguồn lực hiện có, phát huy các thế mạnh của công ty, năm 2020 Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ sẽ tiếp tục phấn đấu đạt kế hoạch sản lượng 630 triệu kWh, doanh thu SXKD thuỷ điện là 522 tỷ đồng. Công ty cũng sẽ tiếp tục bám sát và đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng điện mặt trời 50MWp và sớm hoàn thành chuyển giao nhà máy thuỷ điện Thác Mơ mở rộng 75MW./.

  • 29/05/2020 01:54
  • Ngọc Bích