Hội nghị phổ biến, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 08-7, Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP), đã mời Báo cáo viên TW Tô Đại Phong - Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đến Hội nghị phổ biến, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

CBCNV công ty tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đến Tham dự hội nghị, có đồng chí Bí thư Chi bộ TMP Huỳnh Văn Khánh, toàn thể Đảng viên và CBCNV Công ty. Tại hội nghị, Báo cáo viên đã quán triệt một số nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, về phát huy ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh công tác bảo vệ chủ quyền đất nước, nâng cao vị thế nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên trường Quốc tế; khẳng định đường lối, chính sách của Đảng là đúng đắn, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đảm bảo hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế-xã hội.v.v.. Những quan điểm trong chuyên đề nhấn mạnh đến tư tưởng Hồ Chí Minh về  tinh thần tự lực, tự tin dựa vào sức mình để vượt qua khó khăn; tinh thần đoàn kết, đồng tâm để phát triển về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của mỗi người Đảng viên về quan điểm gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bí thư Chi bộ TMP, đồng chí Huỳnh Văn Khánh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Chi bộ TMP, đồng chí Huỳnh Văn Khánh khẳng định: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng đã trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng trong quá trình điều hành SXKD tại Công ty./.

  • 10/07/2022 11:01