Sơ kết sau một năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.

Ngày 27/6/2022, Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức sơ kết sau một năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện Kết luận 01 và đề ra phương hướng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022. Tại hội nghị, thay mặt Cấp ủy, đồng chí Huỳnh Văn Khánh – Bí thư Chi bộ Công ty đã biểu dương 02 tập thể (Phòng Kế hoạch – Vật tư, Đội Thiết bị điện) và 11 cá nhân là Đảng viên, quần chúng đã có thành tích xuất sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021-19/5/2022.

Đ/C Bí thư Chi bộ Huỳnh Văn Khánh chủ trì buổi lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị được cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực hưởng ứng và thực hiện, thể hiện bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; luôn tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì sự phát triển của ngành điện và Công ty, vì lợi ích của người lao động, cổ đông”; có phong cách lãnh đạo khoa học, sâu sát thực tiễn, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, cương quyết bảo vệ cái đúng, quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, tiêu cực, có hành vi không lành mạnh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Quần chúng trong Công ty thực hiện tốt các phong trào thi đua, mạnh dạn đổi mới, đề ra các giải pháp tích cực, hiệu quả (như phòng họp không giấy; báo cáo số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh online; văn hóa công việc; văn hóa an toàn…) nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời, cán bộ, đảng viên, người lao động ý thức cao trong công tác phòng chống dịch bệnh; giữ gìn, bảo vệ môi trường; tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện; chia sẻ trách nhiện với công đồng.

Kết quả năm 2021, Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe người lao động và duy trì việc làm thu nhập ổn định; nhiều sáng kiến được áp dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tích cực chia sẻ trách nhiện với cộng đồng.

Đảng viên và quần chúng tiêu biểu được biểu dương khen thưởng tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Bí thư Huỳnh Văn Khánh chúc mừng các tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích, cần tiếp tục phát huy, lan tỏa, nhân rộng và đề nghị việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được duy trì thường xuyên, liên tục thể hiện trong lời nói, việc làm hàng ngày gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn, đoàn thể của từng cá nhân, đơn vị và trong đời sống gia đình, sinh hoạt ở khu dân cư.

Thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng phát triển, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho quần chúng, người lao động, xây dựng tổ chức đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh là góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hạnh phúc, phồn vinh./.

  • 05/07/2022 10:49
  • TMP