Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn gửi kèm File Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam lên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam

 

Ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 9188-CV/BTGTW ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9, để phục vụ công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn gửi kèm File Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam lên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; các cơ quan báo chí Công đoàn trên cơ sở đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương, ngành.

Xem tệp đính kèm.

Link gốc

  • 27/08/2020 08:14
  • Theo CĐĐLVN