Đảng ủy EVN ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Kế hoạch số 11 -KH/ĐU (ngày 23/9/2021) triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động

Mục đích Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn đặt ra nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về những nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chuyên môn, đoàn thể thành nhu cầu tự thân, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Qua đó, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Giám sát Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khoá XII, Kết luận 01 để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương, Đảng uỷ Khối DNTW, Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Tập đoàn và đơn vị. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc Kết luận 01, triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chuyên môn, đoàn thể về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển Tập đoàn, đơn vị, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

7 nội dung cần tập trung thực hiện

Thứ nhất, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp với tình hình thực tiễn về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo nên khối đoàn kết, thống nhất trong toàn EVN, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển Tập đoàn, đơn vị, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ 2, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương, của Đảng uỷ Khối và Đảng uỷ Tập đoàn về công tác xây dựng Đảng. Gắn việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW với việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc, công tác dân vận, tình hình hoạt động thực tiễn của hệ thống chính trị trong Tập đoàn nhằm phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Thứ 3, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị. 

Thứ 4, đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và người lao động, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ 5, tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các hoạt động quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng bộ Tập đoàn và đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ được giao.

Thứ 6, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Thứ 7, tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch này, chuyên môn, các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn đoàn xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch này thiết thực, hiệu quả ở đơn vị, tổ chức mình.

  • 15/10/2021 07:56
  • Công đoàn EVN