Tổ chức thành công ĐHĐCĐTN Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên 2018

Sáng ngày 06/4/2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên đã tổ chức thành công ĐHĐCĐTN năm 2018.

Quang cảnh Đại hội

 

Đến dự Đại hội có đại diện 02 cổ đông, chiếm tỷ lệ 98,3% trong tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, văn kiện tại Đại hội, bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023, Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.v.v.

Ra mắt HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2023

Năm 2017 tình hình khí tượng thủy văn có nhiều thuận lợi cho công tác sản xuất điện, sản lượng điện thương phẩm 50,74 triệu KWh hoàn thành 116,30% kế hoạch doanh thu đạt 59,54 tỷ đồng hoàn thành 125,01% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 20,26 tỷ đồng hoàn thành 215,07% kế hoạch, Đại hội đã thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 12%.

Ra mắt Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

Bước sang năm 2018, KHSXKD đề ra là sản lương điện thương phẩm 44,250 KWh, doanh thu trước thuế đạt 49,648 tỷ đồng.

Được biết Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nắm 99,85% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.

  • 12/04/2018 08:43
  • http://icon.com.vn