TMP tổ chức huấn luyện ATVSLĐ và ATĐ năm 2022

Ngày 19/10 đến ngày 21/10, Công ty Cổ Phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) đã tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho toàn thể người lao động (NLĐ), bao gồm 92 NLĐ nhóm 3, 22 NLĐ nhóm 4 và 11 NLĐ nhóm 6. và An toàn điện (ATĐ) cho 77 kỹ sư, công nhân kỹ thuật trong Công ty

Người lao động TMP tích cực tham gia huấn luyện ATVSLĐ và ATĐ

Tại lớp huấn luyện, Kỹ sư Trần Văn Trọng, Thạc sỹ Hà Trần Đắc Vũ - Giảng viên thuộc Trung tâm kiểm định Công nghiệp II và Người huấn luyện ATĐ trong Công ty đã truyền đạt các quy định pháp luật liên quan; các bài học kinh nghiệm các vụ tai nạn; tình hình tai nạn lao động năm 2021; một số nội dung cơ bàn về ATVSLĐ, an toàn sử dụng máy, an toàn điện; kỹ thuật an toàn sử dụng thiết bị nâng, xe nâng; kỹ thuật an toàn sử dụng thiết bị áp lực; an toàn công việc nghiêm ngặt; phân tích một số vụ tai nạn lao động…Công tác huấn luyện ATVSLĐ và ATĐ được Công ty thực hiện định kỳ hàng năm, nhằm củng cố, bổ sung kiến thức về an toàn điện cho các học viên là NLĐ, qua đó nâng cao sự tự giác, chủ động thực hiện đúng và đầy đủ các quy định an toàn, ngăn ngừa các nguy cơ xẩy ra tai nạn và sự cố thiết bị trong vận hành và sửa chữa thiết bị điện.Việc tổ chức huấn luyện ATVSLĐ và An toàn điện hàng năm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ NLĐ, hướng tới mục tiêu: “ An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, xây dựng môi trường lao động “ Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của TMP./.

  • 21/10/2022 10:07
  • TMP