Đào tạo về thị trường điện cho các đơn vị thuộc EVNCPC

Ngày 19/9/2016, tại TP Đà Nẵng, EVN đã khai giảng khóa đào tạo về Thị trường điện cho các đơn vị thành viên EVNCPC và các công ty liên kết của Tổng công ty.

 
Tham dự khóa đào tạo, học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về thị trường điện gồm các nội dung: Lý thuyết kinh tế vi mô, Động lực hình thành phát triển thị trường điện, Tình hình phát triển thị trường điện các nước trên thế giới, Các nguyên tắc cơ bản thị trường điện, Chào giá trên thị trường điện (do giảng viên Ban Thị trường điện EVN trình bày); Lộ trình phát triển thị trường điện, Hệ thống các văn bản pháp lý phục vụ thị trường điện, Thiết kế thị trường điện phát điện cạnh tranh, Thiết kế chi tiết thị trường bán buôn cạnh tranh, Kết quả hoạt động của VCGM (do giảng viên ERAV trình bày).
 
Tiếp tục khóa đào tạo, các giảng viên của A0 trình bày các nội dung: Quy định về chào giá, lập kế hoạch thị trường điện, điều độ thời gian thực và thanh toán trên thị trường điện; Giá trị của nước, mục đích và nguyên tắc tính toán; Các quy trình phục vụ vận hành thị trường điện; Nguyên tắc tính toán lập kế hoạch thị trường điện năm, tháng; Điều độ hệ thống trong thị trường điện; Hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện.
 
Phần cuối cùng của khóa đào tạo, các học viên sẽ được trang bị kiến thức về Hợp đồng mua bán điện trong thị trường điện, Ảnh hưởng của Hợp đồng mua bán điện trong chào giá (do giảng viên EPTC trình bày).
 
Khóa đào tạo về Thị trường điện tại EVNCPC diễn ra từ ngày 19/9 - 22/9/2016.

  • 21/09/2016 02:05
  • http://icon.com.vn