Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ năm 2021

Ngày 15/4/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội có sự tham dự của Ông Trương Hoàng Vũ- Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2; Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh; Các Ban chuyên môn Tổng công ty Phát điện 2 cùng 20 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền trực tiếp tham dự cho 66.334.295 cổ phần tương ứng với 94,76 %  trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội có ông Huỳnh Văn Khánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Nguyễn Văn Non Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; ông Nguyễn Quang Quyền- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Đại hội có đông đủ Ban điều hành, Ban kiểm soát, Đơn vị kiểm toán và các Trưởng đơn vị trong Công ty tham dự.

Quang cảnh đại  hội

Đại biểu tham dự Đại hội

Tại Đại hội, Ông Huỳnh Văn Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2020. Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Điểm nổi bật trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty là hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 50 MWp đưa vào vận hành thương mại ngày 10/12/2020 vượt tiến độ kế hoạch 04 ngày, giúp cho dự án có hiệu quả do hưởng được giá Fit 2 theo quy định của Chính phủ, góp phần mở rộng quy mô sản xuất Công ty tăng thêm 40,8 MW.

Đoàn Chủ tịch Đại hội (từ trái sang) gồm ông Nguyễn Văn Non – Thành viên HĐQT; ông Huỳnh Văn Khánh- Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT Công ty

Ông Huỳnh Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hùng Lượng – Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Năm 2020, tình hình thuỷ văn không thuận lợi, lưu lượng nước về trung bình là 67,64 m3/s thấp hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm (113,95 m3/s). Sản lượng Công ty mẹ năm 2020 là 486 triệu kWh đạt 77% kế hoạch năm 2020, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2019. Xác định năm 2020, tình hình thủy văn bất lợi, Công ty đã chủ động tính toán, lập kế hoạch khai thác tối ưu hồ chứa, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, bám sát giá thị trường để đưa ra chiến lược chào giá điện phù hợp mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất. Năm 2020 tổng doanh thu của Công ty đạt được 413,97 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước hơn 191 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hùng Lượng – Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cơ Điện Lạnh, là một trong những cổ đông lớn của Công ty đã đánh giá cao sự hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong năm 2020 đã có nhiều nỗ lực vượt qua các thách thức do điều kiện thuỷ văn bất lợi, dịch bệnh Covid 19 để đạt được một số kết quả nhất định trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoàn thành và đưa dự án Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ vào vận hành trước thời hạn. Cùng quan điểm đó, ông Trương Hoàng Vũ -Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 cũng đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong năm 2020, đồng thời có những chỉ đạo với Công ty trong thời gian tới cần tập trung chú ý nâng cao công tác quản trị kỹ thuật và đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch HĐQT REE, cổ đông Công ty phát biểu tại Đại hội

Ông Trương Hoàng Vũ - Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức 2020; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 20201; Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020; Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Cùng với các tiềm năng và nguồn lực hiện có, phát huy các thế mạnh của Công ty, năm 2021 Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ sẽ tiếp tục phấn đấu đạt kế hoạch sản lượng 681 triệu kWh (bao gồm sản lượng Nhà máy điện mặt trời 78 triệu kWh), tổng doanh thu 563,1 tỷ đồng. Trong đó có các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược như: Vận hành phát điện liên tục, an toàn và ổn định các tổ máy và Nhà máy điện mặt trời theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện; Hoàn thành công tác nhận chuyển nhượng tài sản hình thành từ Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng; Bổ sung Dự án cụm Nhà máy mặt trời Thác Mơ giai đoạn 2 (375 MWp) vào quy hoạch điện VIII; Thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng thành công cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

  • 16/04/2021 02:00
  • Như Nhật

Các Tin khác