Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1619/QĐ-TTg Kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Theo Quyết định này, Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được đổi tên thành Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban; Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban do Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực thông tin và truyền thông và Phó Chủ tịch Ủy ban là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các Ủy viên Ủy ban gồm Bộ trưởng các Bộ (Công an; Văn phòng Chính phủ; Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Công Thương; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

  • 29/09/2021 09:51
  • TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM