Đổi mới sáng tạo và vườn ươm khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học: Cơ hội và thách thức

Từ ngày 28-30/9/2021, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã tổ chức hội thảo trực tuyến “Đổi mới sáng tạo (ĐMST) và vườn ươm khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học: Cơ hội và thách thức”.

Hội thảo nhằm chia sẻ các bài học điển hình của ĐMST trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và quốc tế; xác định các thách thức trong hình thành và phát triển bền vững các cơ sở/vườn ươm khoa học, công nghệ và ĐMST tại các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam; cập nhật thông tin tới lãnh đạo, quản lý các vườn ươm khoa học và công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học về xây dựng, huy động nguồn lực, vận hành và quản lý hiệu quả nền tảng thúc đẩy ĐMST và khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học trong quá trình chuyển đổi số và bối cảnh hồi phục hậu COVID-19 tại Việt Nam…

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về các chủ đề: 1) Vai trò, cơ hội và thách thức của các hoạt động ĐMST tại các cơ sở giáo dục đại học: từ các góc nhìn nhà trường - doanh nghiệp - chính phủ; 2) Vườn ươm khoa học và công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh “bình thường mới” hướng tới cách mạng khoa học 4.0 - bài học thực tiễn trong nước và quốc tế; 3) Câu chuyện đại học tại Ý: kinh nghiệm vườn ươm ảo - cách tiếp cận theo hướng tương lai; 4) Trung tâm ĐMST trong trường đại học - hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển bền vững; 5) Thách thức trong quá trình triển khai ĐMST tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trong việc xây dựng và phát triển vườn ươm khoa học và công nghệ…

Lê Nguyễn Đoan Khôi

  • 29/09/2021 09:49
  • TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM