Nhiều hoạt động đổi mới đóng góp quan trọng vào phong trào thi đua yêu nước của đoàn viên ngành Điện

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trả lời phỏng vấn của phóng viên trước thềm Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2018 - 2023.


Đồng chí Bùi Văn Cường- Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
 
PV: Xin đồng chí cho biết đánh giá của mình về vai trò, kết quả của Công đoàn Điện lực Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với công tác chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động?
 
Đồng chí Bùi Văn Cường: Có thể nói, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tập trung triển khai thực hiện đạt được kết quả trên một số lĩnh vực. Thứ nhất, đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công nhân viên chức và người lao động. Thứ hai, là đã triển khai các phong trào thi đua yêu nước thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ ngành Điện, thể hiện ở những điểm nổi bật như: Thi đua trên công trình trọng điểm Quốc gia Thủy điện Lai Châu để về đích trước thời hạn, làm lợi hàng ngàn tỷ đồng; Thi đua trên các công trình đưa lưới điện Quốc gia ra các khu vực biển đảo của đất nước cũng như đến các vùng sâu, vùng xa và tăng tỷ lệ phủ lưới điện trên cả nước; Thi đua trong đổi mới dịch vụ đối với ngành Điện và tăng cường dịch vụ khách hàng.
 
Có thể nói, rất nhiều hoạt động đổi mới của ngành Điện đã có đóng góp rất quan trọng của phong trào thi đua yêu nước của đoàn viên công nhân viên chức ngành Điện. Thứ ba, là công đoàn cũng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến công nhân viên chức và người lao động. Thứ tư, tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền nhân dân và xây dựng ngành Điện ngày càng vững mạnh. Đó là những điểm nổi bật mà Công đoàn Điện lực Việt Nam và các cấp công đoàn trong toàn ngành Điện đã thực hiện được trong nhiệm kỳ vừa qua.
 
PV: Trong nhiệm kỳ tới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục cổ phần hóa, tái cơ cấu, sắp xếp lại, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trong việc tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, vậy Công đoàn ngành Điện cần làm gì để nâng cao vai trò, vị trí của mình đảm bảo quyền lợi ích cho người lao động?
 
Đồng chí Bùi Văn Cường: Trong giai đoạn tới, cùng với chủ trương chung của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đó là hoạt động của tổ chức công đoàn phải thiết thực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tổ chức công đoàn phải thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. Công đoàn Điện lực Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về phương thức hoạt động, về các phong trào thi đua cũng như việc xây dựng tổ chức công đoàn. 
 
Theo đó, phải tập trung vào một số lĩnh vực: Thứ nhất, tập trung chăm lo đến quyền và lợi ích của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Trong đó lấy lợi ích là điểm tập hợp, lợi ích do công đoàn đem lại cho đoàn viên phải được triển khai một cách đồng bộ.
 
Thứ hai, trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì đoàn viên, công nhân viên chức của ngành Điện phải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ này, nhất là cổ phần hóa theo Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước thì phải tổ chức tuyên truyền, quán triệt để công nhân viên chức ngành Điện hiểu được và triển khai tốt chủ trương này. 
 
Thứ ba, phải hiến kế, đóng góp ý kiến để thực hiện việc cổ phần hóa, sao cho minh bạch, hiệu quả và chống thất thoát vốn, tài sản Nhà nước, của doanh nghiệp. 
 
Thứ tư, phải tập trung vào việc sắp xếp nhân lực cùng với chuyên môn ngành Điện thực hiện nhiệm vụ đoàn viên và người lao động được mua cổ phần theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công đoàn Điện lực Việt Nam phải luôn đổi mới hoạt động của mình, nhất là việc tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động đóng góp vào việc xây dựng ngành Điện ngày càng vững mạnh. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn của ngành Điện thực sự là những “thủ lĩnh” của công nhân viên chức lao động ngành Điện để triển khai các chủ trương, để đoàn kết tập hợp, để tuyên truyền, giáo dục thực hiện các nhiệm vụ. Đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn và xây dựng ngành Điện ngày càng vững mạnh. 
 
Đó là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà Tập đoàn Điện lực, đặc biệt là tổ chức công đoàn phải triển khai thực hiện trong thời gian tới.
 

Công đoàn EVN thăm hỏi con cán bộ công nhân viên EVNHANOI.
 
PV: Vậy Tổng Liên đoàn có định hướng gì cho Công đoàn Điện lực Việt Nam trong giai đoạn tới, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Bùi Văn Cường: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII sẽ có những quyết nghị rất cụ thể. Trên cơ sở những quyết nghị đó, các cấp công đoàn trong Tập đoàn Điện lực sẽ tổ chức thực hiện. Chúng tôi cho rằng, các điểm then chốt cần quan tâm là: 
 
Một là: Tập trung đổi mới, nâng cao đội ngũ cán bộ, công đoàn của ngành Điện.
 
Hai là: Tập trung chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn.
 
Ba là: Phải đổi mới phương thức hoạt động, nhất là quản lý tài chính, tài sản của tổ chức công đoàn sao cho mình bạch, hiệu quả và để tập trung nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người công nhân, đoàn viên công đoàn.
 
Bốn là: Phải triển khai các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, tránh hình thức.
 
Đó là những điểm mà Công đoàn Điện lực Việt Nam phải tập trung thực hiện cho tốt, làm cho hiệu quả thì vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn ngành Điện được khẳng định và qua đó đội ngũ cán bộ công đoàn ngành Điện sẽ được trưởng thành và sẽ có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
 
PV:Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

  • 16/01/2018 08:19
  • http://icon.com.vn