Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy nâng cao năng suất

Ngày 26/10/2021, Hội nghị thường niên lần thứ 62 Lãnh đạo các tổ chức năng suất quốc gia (WSM) của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây là một trong 3 cuộc họp quan trọng thường niên của APO được tổ chức hàng năm, cùng với cuộc họp Chiến lược và Hội nghị Ban chấp hành APO. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo và đại diện đến từ các tổ chức năng suất quốc gia thuộc 21 nền kinh tế thành viên.

 

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký APO - ông AKP Mochtan nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 không chỉ tác động đến các nền kinh tế thành viên mà còn ảnh hưởng tiêu cực đối với kinh tế thế giới. APO sẽ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung triển khai các chương trình, dự án mới đối với tổ chức năng suất quốc gia nhằm mục đích đặt nền móng cho sự phục hồi bền vững sau đại dịch. Trong đó, APO sẽ có nhiều chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các lĩnh vực quan trọng do các nền kinh tế thành viên lựa chọn và đề xuất.

Hội nghị đã trao đổi, đánh giá kết quả triển khai chương trình, dự án trong năm 2020, đi đến thống nhất sẽ triển khai trong năm 2022 và 2023 theo định hướng của Tầm nhìn mới APO 2025.

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, các nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được thể hiện đồng bộ, xuyên suốt từ chủ đề của Chiến lược đến quan điểm, mục tiêu phát triển, đột phá chiến lược và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển. Thực tế thời gian qua đã minh chứng hoạt động đổi mới sáng tạo có vai trò, động lực quan trọng đối với tăng năng suất, hiệu quả, tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn. Năm 2021 Việt Nam dẫn đầu nhóm các quốc gia cùng mức thu nhập về chỉ số đổi mới sáng tạo.

Đoàn Khải

  • 28/10/2021 08:58
  • TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM