Chuyển đổi số góp phần tăng năng suất lao động

Đề tài “Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh”do Thạc sỹ Đào Nguyên Hạnh – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư chủ trì và cộng sự là cử nhân tin học Phạm Vân Nam, Chuyên viên Phạm Ngọc Phi đồng thực hiện. Phần mềm “Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh” đã được Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) công nhận, đưa vào ứng dụng từ năm 2021 và đã trở thành công cụ đắc lực trong công tác “Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh”, góp phần tăng năng suất lao động, giảm sai sót trong quá trình tổng hợp, theo dõi và nắm rõ tình hình thực hiện nhanh chóng, kịp thời ở mọi thời điểm, mọi nơi.

Tình trạng công tác quản lý kế hoạch SXKD hiện tại:

Công tác quản lý phải tốn nhiều thời gian, thực hiện nhiều bước trong quá trình tập hợp số liệu từ các đơn vị, công ty con…gây chậm trễ trong quá trình tổng hợp. Công tác tổng hợp, lập báo cáo được thực hiện trên file Excel mang tính thủ công, còn nhiều tồn tại như sau:

 • Các file báo cáo, số liệu rời rạc
 • Không theo biểu mẫu nhất định
 • Tốn nhiều nhân công thực hiện.
 • Khó thực hiện, thống kê sàn lọc theo đầu mục công việc.
 • Báo cáo không kịp thời, số liệu không đầy đủ.

Chuyển đổi số “Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh”.

Nhóm tác giả đã đề xuất giải pháp đưa quy trình lập báo cáo và kế hoạch Sản xuất kinh doanh lên trang web, thiết lập chu trình tự động thu thập số liệu quản lý kỹ thuật từ phần mềm PMIS, và các số liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau và thực hiện các chức năng sau:

 • Quản lý công việc các đơn vị đã đăng ký thực hiện trong tháng/quý/năm. Trong đó có phân loại công việc theo: loại hình công việc, mức độ quan trọng, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp. Các công việc được quản lý tập trung theo mô hình công việc cha/con. Quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện, cảnh báo hoàn thành/quá hạn bằng màu sắc. Cho phép tương tác giữa các cá nhân có liên quan qua memo ghi nhận các comment.
 • Quản lý tình hình thực hiện công việc các đơn vị trong Công ty: Trong đó có đánh giá Tổng số công việc/số công việc hoàn thành/số công việc không hoàn thành/dừng/tạm dừng/... và tỷ lệ hoàn thành thành, đề xuất đánh giá xếp loại tháng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo Công ty xem xét đánh giá từng đơn vị:
 • Hiển thị thông tin về sản lượng điện/doanh thu sản xuất các nhà máy sản xuất điện/các công ty con, công ty liên kết: Cho phép xem theo ngày/tháng/quý/năm, trong đó thể hiện được các số liệu kế hoạch và thực hiện theo dạng biểu đồ trực quan có số liệu kèm theo
 • Theo dõi và quản trực quan số liệu thủy văn về mức nước hồ và lưu hồ về hồ thực tế so với kế hoạch đặt ra qua từng thời kỳ.
 • Theo dõi và quản lý các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (Điện tự dùng/Hệ số khả dụng/Tỷ lệ dừng máy sự cố/Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng/Suất sự cố/...) thực hiện so với kế hoạch đã đặt ra theo tháng/lũy kế thực hiện năm.
 • Quản lý các công tác tài chính (Kế hoạch/thực hiện về doanh thu, chi phí và lợi nhuận,....) theo tháng/quý/năm của từng nhà máy/công ty con/hợp nhất.

Trang chủ “Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh” được thiết kế theo kiểu dashboard, thể hiện đầy đủ các thông tin quan trọng cần thiết cho người xem hình dung được một cách tổng thể tính hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Số liệu được cập nhật liên tục hàng ngày

Quản lý công việc các đơn vị đã đăng ký thực hiện trong tháng/quý/năm. Trong đó có phân loại công việc theo: loại hình công việc, mức độ quan trọng, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp. Các công việc được quản lý tập trung theo mô hình công việc cha/con. Quản lý chặt chẽ tiến độ thực hiện, cảnh báo hoàn thành/quá hạn bằng màu sắc. Cho phép tương tác giữa các cá nhân có liên quan qua memo ghi nhận các comment.

Giao diện quản lý kế hoạch

Hiển thị thông tin về sản lượng điện sản xuất các nhà máy sản xuất điện/các công ty con, công ty liên kết: Cho phép xem theo ngày/tháng/quý/năm, trong đó thể hiện được các số liệu kế hoạch và thực hiện theo dạng biểu đồ trực quan có số liệu kèm theo. Theo dõi và quản trực quan số liệu thủy văn, mức nước hồ và lưu hồ về hồ thực tế so với kế hoạch đặt ra qua từng thời kỳ.

Giao diện thông tin sản lượng điện

Giao diện thông tin về lưu lượng nước về hồ qua từng tháng

Theo dõi và quản lý các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật  như các tham số: Điện tự dùng/Hệ số khả dụng/Tỷ lệ dừng máy sự cố/Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng/Suất sự cố/...) thực hiện so với kế hoạch đã đặt ra theo tháng/lũy kế thực hiện năm.

Các chỉ tiêu sản xuất thể hiện số liệu theo bảng kê

 Các mục thông tin được gán icon sinh động 

Giao diện Quản lý các công tác tài chính: Kế hoạch/thực hiện về doanh thu,

chi phí và lợi nhuận theo tháng/quý/năm của từng nhà máy/công ty con/hợp nhất

 

Giao diện Quản lý tình hình thực hiện công việc các đơn vị trong Công ty. Trong đó có đánh giá Tổng số công việc/số công việc

hoàn thành/số công việc không hoàn thành/dừng/tạm dừng/... và tỷ lệ hoàn thành thành, đề xuất đánh giá xếp loại tháng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo Công ty xem xét đánh giá từng đơn vị.

Kết quả đạt được khi áp dụng giải pháp

Phần mềm “Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh” thiết kế linh hoạt, thuận tiện trong việc sử dụng, dễ dàng quản lý, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD kịp thời. Các chuyên viên không phải tốn thời gian để lặp các file trình chiếu trong các phiên họp có liên quan. Đặc biệt rất quan trọng đối với lãnh đạo Công ty và các trưởng đơn vị trong việc Chỉ đạo/đôn đốc và giám sát các đơn vị thực hiện công việc. Các phản ảnh/đề xuất/chỉ đạo được xử lý kịp thời và được ghi và lịch sử công việc.

Kết luận

Phần mềm  “Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh” là công cụ linh hoạt phục vụ công tác theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch SXKD nhanh chóng, kịp thời ở mọi thời điểm, mọi nơi để có chiến lược kế hoạch phù hợp theo tình hình thực tế. Sản phẩm đã là một công cụ góp phần TMP hoàn thành tốt kế hoạch SXKD... Không những thế, sự thành công của  phần mềm “Quản lý kế hoạch sản xuất kinh doanh” do nhân viên TMP thiết kế, đã chứng tỏ rằng nguồn năng lực trí tuệ đã được Lãnh đạo Công ty quan tâm và tạo điều kiện phát triển tốt, mang lại hiệu quả thiết thực, phong trào sáng tạo đã phát triển sâu rộng ở tất cả các đơn vị trong Công ty; việc khuyến khích NLĐ phát huy sáng tạo đã góp phần tích cực vào tăng năng suất lao động, giúp doanh nghiệp phát huy nội lực, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập; cũng là động lực, kịp thời động viên, cổ vũ người lao động tích cực lao động sản xuất, nghiên cứu sáng tạo trong thời kỳ phát triển công nghệ 4.0./.

 • 03/11/2022 08:29
 • TMP