Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018

I. Thư mời:

1.Thư mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018

 2.Phiếu đăng ký tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018

 3.Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018

II. Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018:

1. Chương trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm   2018

2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm  2017 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

3. Báo cáo tài chính riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

4. Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

8. Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao  năm 2017 và dự kiến tiền lương , thù lao năm 2018 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

10.Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

11. Dự thảo: Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ

12. Tờ trình Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

13. Tờ trình Phương án sát nhập Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên

14(a) Tờ trình Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2013

14(b) Tờ trình Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 (Chốt danh sách lúc 12g00 ngày 19/04/2018)

    14.1  Ban kiểm soát:

          - Sơ yếu lý lịch: Hồ Thành Công

          - Sơ yếu lý lịch: Lại Lệ Hương

          - Sơ yếu lý lịch: Nguyễn Thị Tuyết Vân

     14.2  Hội đồng Quản trị:

          - Sơ yếu lý lịch: Lê Minh Tuấn

          - Sơ yếu lý lịch: Đinh Văn Sơn

          -  Sơ yếu lý lịch: Huỳnh Văn Khánh

          - Sơ yếu lý lịch: Nguyễn Quang Quyền

          - Sơ yếu lý lịch: Lê Tuấn Hải

15. Quy định Thể lệ biểu quyết

16. Quy chế Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

17. Nghị quyết Thông qua nội dung trình tại cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018

  • 11/04/2018 03:38
  • TMHPC