Sinh nhật tháng 9 - TMHPC

Ngày 19/09/2017, Công ty tổ chức sinh nhật cho CB.CNV sinh trong tháng 9, Tổ chức sinh nhật trên là một hình thức sinh hoạt ý nghĩa, thiết thực, thể hiện quan điểm “ Con người là tài sản quý nhất của Công ty” đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết trong doanh nghiệp.

Đây là một trong những hoạt động mang tính nhân văn, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Sinh nhật tập thể ngày thêm hương sắc, thấm sâu vào tâm thức của mọi thành viên, góp phần thực hiện nếp sống văn minh và thực hiện văn hóa TMHPC.

Sinh nhật tập thể tổ chức hàng tháng được Công ty duy trì thực hiện trong rất nhiều năm qua, Lãnh đạo Công ty luôn chỉ đạo kịp thời, các đơn vị phòng ban cùng nổ lực nhằm đảm bảo công tác tổ chức sinh nhật ngày càng chuyên nghiệp. 

Ảnh lưu niệm Sinh nhật tháng 9 -TMHPC

Gia đình anh Thành Nguyên

Gia đình anh Quang Sơn

Gia đình anh Thanh Hưng

 

Anh Huỳnh Đức & anh Văn Hoàng

Anh Ming Bình & anh Vũ Đức

Anh Huỳnh Đức & anh Văn Hoàng

Chúc Mừng Sinh nhật tháng 9 - TMHPC

 

  • 22/09/2017 02:41
  • Liêm Hòa