Ngành nghề kinh doanh của MSC

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

1.  Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa bảo trì, thí nghiệm, hiệu chỉnh và khắc phục sự cố các thiết bị điện;
2.  Quan trắc chuyển dịch công trình, quan trắc thắm các công trình đê đập, công trình kiến trúc của nhà máy điện;
3.  Thí nghiệm và lọc dầu các sản phẩm dầu mở sự dụng trong nhà máy điện;
4.  Lắp đặt các công trình thủy điện, nhiệt điện, phong điện, năng lượng mặt trời, trạm điện và đường dây tải điện;
5. Thiết kế, lập dự toán các công trình sửa chữa lớn, đại tu thiết bị, công trình;
6.   Tư vấn và giám sát thi công xây lắp, chế tạo, thí nghiệm thiết bị điện, cơ khí và hỗ trợ chạy máy các nhà máy điện;
7.  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về vận hành, sửa chữa và thí nghiệm các thiết bị điện.