Phần mềm “Quản lý kinh doanh thị trường điện”

Phần mềm “Quản lý kinh doanh thị trường điện” do nhóm tác giả gồm thạc sỹ Đào Nguyên Hạnh, kỹ sư Phạm Vân Nam, cử nhân Phạm Chí Hiếu đồng thực hiện. Năm 2022, phần mềm “Quản lý kinh doanh thị trường điện” đã được Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) và Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) công nhận sáng kiến.

Ban đầu, công tác quản lý kinh doanh thị trường điện được xây dựng thuật toán bằng hàm Excel, thực hiện nhiều bước trong quá trình tập hợp số liệu thủy văn, số liệu phụ tải hệ thống điện, nguồn điện, số liệu giá điện giờ tới, giá điện sau vận hành.., quá trình tổng hợp có khả năng phát sinh sai sót và mất thời gian. Công tác tổng hợp, lập báo cáo còn nhiều tồn tại như sau:

 • Các file báo cáo, số liệu rời rạc.
 • Không theo biểu mẫu nhất định.
 • Tốn nhiều nhân công thực hiện.
 • Khó thực hiện, thống kê sàn lọc theo từng loại số liệu cần thống kê, tạo ra nhiều file, folder gây khó khăn trong quản lý.
 • Báo cáo không kịp thời, số liệu không đầy đủ.

Nhằm khắc phục các khuyết điểm trên, nhóm tác giả đề ra mục đích là tạo ra một công cụ linh hoạt, theo dõi và nắm rõ tình hình kinh doanh điện khi tham gia thị trường điện nhanh chóng, kịp thời ở mọi thời điểm, mọi nơi để có chiến lược kế hoạch phù hợp theo tình hình thực tế. Giải pháp cụ thể là đưa quy trình lập báo cáo và kế hoạch kinh doanh thị trường điện lên trang web, thiết lập chu trình tự động thu thập số liệu quản lý kỹ thuật từ phần mềm PMIS và các số liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau và thực hiện các chức năng sau:

 • Quản lý tình hình sản xuất các tổ máy thời gian thực (dừng, đang chạy phát, công suất phát tại thời điểm thực...).
 • Giám sát tình hình thủy văn theo thời gian thực. Theo dõi và quản lý trực quan số liệu thủy văn về mức nước hồ và lưu hồ về hồ thực tế so với kế hoạch đặt ra qua từng thời kỳ (Q về hồ, Q xả, Qcm, mực nước hồ, thể tích hồ, sản lượng còn lại trong hồ, ... theo thơi gian thực).
 • Hiển thị thông tin về sản lượng điện/doanh thu sản xuất các tổ máy khi tham gia thị trường điện: Cho phép xem theo ngày/tháng/năm, trong đó thể hiện được các số liệu kế hoạch và thực hiện theo dạng biểu đồ trực quan có số liệu kèm theo.
 • Theo dõi tình hình hoạt động tham gia thị trường theo ngày/tháng/năm thông qua các số liệu giá thanh toán so với giá Pc, lợi nhuận khi tham gia thị trường, mua bán Qc....
 • Quản lý phương án chào giá cho ngày tới (có thể hiện tính chất pháp lý, chính quy, có sự phê duyệt của Lãnh đạo công ty đối với bản chào cho ngày tới).
 • Hiển thị thông tin về tình hình hệ thống điện 3 miền (nguồn sửa chữa, nguồn sự cố, nguồn khả dụng, phụ tải đỉnh, sản lượng hệ thống,...).
 • Hiển thị thông tin về giá thị trường điện của hệ thống (giờ tới miền Bắc, miền Trung, miền Nam, giá Không ràng buộc, ...).

Sau khi đề ra mục tiêu cụ thể, nhóm tác giả đã nỗ lực lập trình trong 90 ngày, sản phẩm đã hoàn thành và được hoạt động thử nghiệm; ngày 01/08/2022, phần mềm “Quản lý kinh doanh thị trường điện” được Hội đồng kỹ thuật TMP đánh giá là khả thi và cho phép áp dụng vào thực tế. Phần mềm hướng tới sự thân thiện với người dùng, trang chủ phần mềm “Quản lý kinh doanh thị trường điện” được thiết kế theo kiểu dashboard, thể hiện đầy đủ các thông tin quan trọng cần thiết cho người xem hình dung được một cách tổng thể tính hình hoạt động kinh doanh thị trường điện của Công ty.

Giao diện “Quản lý kinh doanh thị trường điện” 

Thông tin về các thành phần doanh thu và giá bán điện

Thông tin về giá bán điện

Thông tin thủy văn

Các tham số phục vụ sản xuất điện theo thời gian thực

Giao diện Theo dõi tình hình hệ thống điện

(Nguồn khả dụng/Nguồn sửa chữa/Nguồn sự cố/Giá điện hệ thống...)

Qua thực tế, phần mềm dễ dàng sử dụng, giảm thiểu sai sót trong quá trình tổng hợp, hổ trợ nhân viên chuyên trách nắm rõ tình hình kinh doanh thị trường điện nhanh chóng, kịp thời ở mọi thời điểm. Phần mềm “Quản lý kinh doanh thị trường điện”  đã và sẽ góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD  của TMP trong năm 2022 và trong những năm tiếp theo./.

 • 10/04/2023 03:01
 • TMP