Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về trợ lý ảo

Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, mục tiêu đặt ra trong năm 2022 là phát triển các nền tảng trợ lý ảo phục vụ các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, khách du lịch và người học.

  • 02/06/2022 02:46
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA