Đảng bộ Cơ quan EVN cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho Tập đoàn

Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Đại hội Đảng bộ Cơ quan EVN lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội diễn ra ngày 23/6, tại Hà Nội.

 

 

Tham dự Đại hội có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn.

 

- Tại Đại hội Đảng bộ Cơ quan EVN:

+ Bầu Ban Chấp hành (BCH) gồm 9 đồng chí; 

+ Bầu 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ Cơ quan EVN:

+ Đã bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ;

+ Đồng chí Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan EVN;

+ Đồng chí Cao Đạt Khoa - Trưởng ban Quản lý vốn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan EVN;

Khẳng định vai trò đầu não tham mưu cho Tập đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan EVN đã thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong, gương mẫu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ đã làm tốt công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và bổ sung cấp ủy; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Cơ quan EVN đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để thực hiện nhiệm vụ, trong đó nổi bật là lãnh đạo các chi bộ thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác kế hoạch, sản xuất, vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Lãnh đạo tham mưu công tác đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện cơ bản bám sát tiến độ, hoàn thành và đưa vào vận hành nhiều công trình quan trọng.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Công tác tham mưu về lĩnh vực dịch vụ khách hàng chuyển biến vượt bậc, đã cung cấp dịch vụ điện trực tuyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia và các địa phương, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm ASEAN 4. Hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo. Công tác tham mưu về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tế và đảm bảo chủ trương và Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn.

“Những kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ trong quá trình xây dựng và phát triển Tập đoàn. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan EVN đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cho biết.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Dương Quang Thành đề nghị Đảng bộ Cơ quan EVN cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt, Đảng ủy Cơ quan EVN cần tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từng bước nâng cao chất lượng tham mưu cho Tập đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là việc tham mưu triển khai Nghị quyết về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quản lý tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, dự án đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và công nghệ thông tin, trong đó tập trung nghiên cứu, đề xuất, xây dựng Chiến lược tổng thể về công nghệ thông tin trong toàn Tập đoàn…

Cùng với đó tham mưu, làm tốt công tác triển khai sắp xếp lại tổ chức, đổi mới doanh nghiệp gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động, trong đó tập trung tham mưu các giải pháp, công cụ quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại và các chuẩn mực quốc tế, gắn với văn hóa doanh nghiệp.

Các đại biểu dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Cơ quan EVN nhiệm kỳ 2020-2025

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tài Anh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan EVN, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết: Trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ nhất, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ Cơ quan EVN đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể, hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng.

Trong đó đáng chú ý, Đảng ủy Cơ quan đã lãnh đạo đảm bảo cung cấp đủ điện, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, tăng trưởng kinh tế của đất nước, đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân. Dự kiến hết năm 2020, tổng công suất đặt của hệ thống điện Việt Nam là 59.210MW, trong đó công suất nguồn điện do Tập đoàn sở hữu là 29.970MW (chiếm 50,6% tổng công suất đặt toàn hệ thống). Sản lượng điện thương phẩm là 227,99 tỷ kWh. Tính chung cả giai đoạn 2016 - 2020, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm dự kiến đạt 9,67%/năm.

Tham mưu hoàn thành cơ bản nhiệm vụ thu xếp vốn đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư, xây dựng được thực hiện với khối lượng lớn và các dự án quan trọng, trọng điểm đều hoàn thành vượt tiến độ, kế hoạch giao. Tham mưu triển khai công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch và có những chuyển biến mạnh mẽ.

Nhiều chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch Chính phủ giao; sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, bảo tồn được vốn của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đúng quy định. Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu trong công tác tiếp nhận, đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo đạt hiệu quả cao, vượt mức kế hoạch, góp phần thực hiện thành công Chương trình Nông thôn mới, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế tại mọi vùng miền tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng của đấy nước.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị và đạo đức đặc biệt được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, có hiệu lực, hiệu quả hơn; hoạt động của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp được tăng cường. Công tác dân vận gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức tiếp tục đổi mới, nhiều hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan được triển khai, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, nhân viên, người lao động. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN - Dương Quang Thành (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Cơ quan EVN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Cơ quan EVN tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh ứng dụng khoa hoc công nghệ, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống quản trị, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho Tập đoàn, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn.

Trong đó thực hiện tốt công tác dự báo để tham mưu, triển khai có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó chú trọng các giải pháp để điều hành có hiệu quả các nhà máy điện (đặc biệt là các nhà máy thủy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh), đảm bảo cung cấp điện nhằm giảm chi phí mua điện, điều tiết hồ chứa phục vụ nhiệm vụ chống lũ, cấp nước cho hạ du theo quy định và SXKD có hiệu quả. Vận hành lưới điện truyền tải và phân phối đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, linh loạt và giảm tổn thất hệ thống.

Tham mưu chỉ đạo các đơn vị thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống, bố trí kế hoạch sửa chữa các nhà máy điện hợp lý; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm tổn thất điện năng nhằm huy động tối đa và có hiệu quả các nguồn điện; huy động một cách hợp lý các nhà máy thủy điện, các nguồn điện mua của các nhà máy điện độc lập và các nguồn điện dự phòng của khách hàng.

Tham mưu xây dựng cơ chế giá bán buôn điện giữa Công ty mẹ EVN với các dơn vị kinh doanh phân phối điện phù hợp với cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện theo cơ chế thị trường tạo động lực cho các đơn vị kinh doanh phân phối điện phát huy tính chủ động, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tham mưu nhiệm vụ đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đảm bảo tình hình tài chính của EVN lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại EVN.

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để đảm bảo kinh doanh hiệu quả và có lợi nhuận, góp phần đảm bảo tình hình tài chính của EVN lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huy động vốn. Kiên định thực hiện các giải pháp về tài chính, giá điện để tiến tới cân bằng tài chính bền vững, kinh doanh có lợi nhuận. Phát triển Công ty mẹ - Tập đoàn và các đơn vị thành viên thành các doanh nghiệp có tín nhiệm tài chính cao, tự huy động vốn và giảm dần bảo lãnh của Chính phủ. 

Link gốc

  • 24/06/2020 08:52
  • Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam