Thông báo mời thầu

  • 03/04/2015

Tên dự án: Sửa chữa lớn tài sản cố định Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ năm 2015. Thời gian phát hành  HSMT: từ 8 giờ 00 phút ngày 06/4/2015 đến 14 giờ 00 ngày 21/4/2015 (trong giờ hành chính).

Chi tiết...