Tổ chức kiểm tra, chấm điểm AT.VSLĐ 6 tháng cuối năm 2017.

Từ ngày 5 đến ngày 6/12/2017, đoàn kiểm tra, chấm điểm công tác an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) Công ty do ông Nguyễn Hùng Lượng – P.Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tịch Hội đồng bảo hộ lao động (BHLĐ) làm trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra, chấm điểm công tác an toàn – vệ sinh lao động tại các đơn vị sản xuất thuộc Công ty.

Đoàn kiểm tra làm việc tại phòng thiết bị điện

Tại các đơn vị, đoàn đã kiểm tra 04 nội dung theo quy định: Các biện pháp tổ chức phong trào đảm bảo ATVSLĐ; việc thực hiện các biện pháp về KTAT và PCCN; việc thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường; hiệu quả thực hiện công tác ATVSLĐ và công tác quản lý kỹ thuật.

Kiểm tra, chấm điểm AT-VSLĐ các đơn vị cơ sở là công tác định kỳ của Hội đồng BHLĐ Công ty nhằm thực hiện quy định của Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT. Qua tổ chức kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tồn tại để đảm bảo công tác an toàn lao động luôn được duy trì và triển khai thực hiện nghiêm túc tại cơ sở, tránh các trường hợp tai nạn lao động cho người và sự cố thiết bị do chủ quan./.

  • 12/12/2017 08:24
  • Liêm Hòa