Tổ chức chấm điểm Công tác BHLĐ đợt 1 năm 2017

Ngày 27/6/2017, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tổ chức chấm điểm Công tác bảo hộ lao động (BHLĐ) đợt 1 năm 2017.

Đoàn Công tác chấm điểm BHLĐ kiểm  tra niên hạn sử dụng của thiết sào thao tác

 

Hội đồng chấm điểm công tác BHLĐ do P.Tổng Giám đốc Nguyễn Hùng Lượng làm chủ tịch cùng các thành viên tổ chức chấm điểm Công tác BHLĐ đợt 1 năm 2017 tại các đơn vị sản xuất của Công ty.

Công tác chấm điểm BHLĐ  nhằm kiểm tra và đôn đốc  CBCNV trong TMHPC thực hiện các biện pháp tổ chức phong trào bảo đảm AT-VSLĐ; các biện pháp về KTAT và PCCN; và các biện pháp chăm sóc sức khỏe, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường tại các đơn vị trong quá trình quản lý vận hành nhà máy thủy điện, đảm bảo phục vụ tốt  hoạt động SXKD của Công ty./. 

  • 10/07/2017 10:10
  • Liêm Hòa