Thủy điện Thác Mơ tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ngày 21/4/2018, Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ, mã chứng khoán TMP, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, với sự tham gia của đồng cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 66.222.573 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,6% tổng số cổ phần của công ty.

Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đổng

Quang cảnh hội nghị

Đại hội đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó tổng doanh thu 712,14 tỷ đồng, tăng 44,5% so với kế hoách cùng kỳ 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 314,14 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 27%.

Trên cơ sở các kết quả đạt được trong năm 2017, sau khi đánh giá tình hình thủy văn, cơ hội kinh doanh trong cơ chế thị trường trong thời gian tới, TMHPC đã trình Đại hội thông qua kế hoạch năm 2018 với mức tăng trưởng ổn định so với năm 2017.

Để thực hiện tốt kế hoạch 2018, TMHPC sẽ tiếp tục tập trung tối ưu mọi nguồn lực, thực hiện tốt công tác quản lý, tăng cường các biện pháp tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực phát huy các sáng kiến cải tiến trong các hoạt động quản lý, điều hành tại đơn vị.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế quản trị nội bộ TMHPC theo quy định tại Nghị định 71/NĐ-CP và Thông tư 95/TT-BTC về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Bỏ phiếu thống nhất nội dung Đại hội

Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểmsoát nhiệm kỳ 2018-2023

Bằng sự tích cực, khẩn trương, dân chủ và tuân thủ đúng pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của TMHPC đã hoàn thành các nội dung trong chương trình của Đại hội và thành công tốt đẹp.

 

  • 24/04/2018 01:17
  • Liêm Hòa