Luyện tập kỹ năng quân sự

Tổ chức hoạt động, huấn luyện và phát triển Lực lượng vệ là một trong những nhiệm vụ được Lãnh đạo và Chi bộ Đảng Công ty quan tâm đúng mức.

Ngày 28/09/2017, Trung đội tự vệ Nhà máy thủy điện Thác Mơ đã cùng với các Đội tự vệ các đơn vị khác trên cùng địa bàn đã tham gia khóa huấn luyện kỹ năng sử dụng súng trường tại ban chỉ huy Quân sự - thị xã Phước Long; vào ngày 02/10/2017, Trung đội tự vệ tham gia bắn đạn thật tại Trường luyện bắn súng huyện Bù Đăng và đạt được kết quả khá.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là trách nhiệm của các cấp, ngành; toàn quân, toàn dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng. Lực lượng dân quân tự vệ Công ty  luôn trong tình trạng sãn sàng ứng phó khi có sự điều động của ban chỉ huy quân sự Tỉnh. Đây là lực lượng chiến lược của giai cấp công nhân trong công tác xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và Nhân dân lao động Việt Nam trong trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc./.

  • 12/10/2017 09:24
  • http://icon.com.vn