Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch số 35/KH-CBTĐTM ngày 03/08 2015 của Chi bộ Đảng Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, ngày 28/10/2015, tại Hội trường đã tổ chức Hôi nghị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2016”.

Quang cảnh Hội nghị

Đ/c Cao Xuân Phách- Nguyên báo cáo viên cao cấp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị, cùng với sự tham gia đầy đủ các Đảng viên, đối tượng Đảng, cảm tình Đảng, trưởng phó các đơn vị.

Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hướng vào 3 nội dung lớn: về trung thực, trách nhiệm; về gắn bó với Nhân dân; về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt chủ đề trên không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn đặt ra trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, mà còn để phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện chủ đề các năm trước, thực hiện chủ đề chung trong toàn khóa, tạo tiền đề cho việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong những năm sau.

Tổ chức tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 còn là để tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, báo cáo với Đại hội các cấp và Đại hội XII, kiến nghị với Đại hội về hình thức, phương pháp tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong những năm tới./.

  • 11/11/2015 08:17
  • Liêm Hòa