• Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
  • Báo cáo tài chính riêng cho năm, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
  • Giải trình Kết quả kinh doanh Quý 4/2017 - TMP
  • Báo cáo tài chính Quý 4/2017 - TMP
  • Giải trình Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 4/2017 - TMP
  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2017 - TMP
  • Giải trình Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 3 năm 2017 -TMP
  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017 - TMP
  • Giải trình kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2017 - TMP
  • Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2017-TMP