• Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2018
  • Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2018
  • Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất 06 tháng đầu năm 2018
  • Giải trình kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018
  • Giải trình kết quả kinh doanh quý II/2018
  • Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2018
  • Báo cáo tài chính quý II năm 2018
  • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018
  • Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quí 1 năm 2018 - TMP
  • Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 1 năm 2018 - TMP